четвртак, 19. март 2015.

Картица - Марко Радовић

Имеписца НушићБранислав
Период у комјеживео
Београд, 20. октобар 1864. – Београд, 19. јануара 1938.
Могућисусрети
ИвоАндрић, МилутинБојић, РадојеДомановић, ЈованДучић, ЈанкоВеселиновић, ДесанкаМаскимовић,ВаскоПопа, МиланРакић, АнтоандеСентЕгзипери, СтеванСремац, БранкоЋопић, МилошЦрњански
Могућеприсуство/сведочење
Први светски рат
Називдела
Аналфабета
Грађа/феномен
непросвећеност
Време и место
у среској канцеларији, у патријархално, предратно доба
Књижевнирод
драма
Књижевнаврста
комедија нарави
Тема
Необразованост чиновника
Мотиви
образовање, истина, каријеризам
Композиција
1. Долазак начелника
2. Написани непознати појмови
3. Неправилно објашњени појмови
4. Начелник аналфабета
Облициизражавања
дијалог
Строфа, стих и рима

Стилскасредства
епитет:
школски надзорник
васпитан човек
неписмен човек
Јунаци
начелник Срески, г. Мика – писари Срески, г. Света – писари Срески, начелникова жена, Мица – њена сестра, пандур
Важни појмови
Дидаскалије – опис покрета, гримасе, гестова, простора и амбијента
Реплика – делови дијалога које казује
Једночинка – драма која има само један чин
Призоре – цене
Чинови – тематска целина у драмском тексту
Комедија нарави – врста комедије која се бави особинама човека као друштвеног бића
Драмски монолог – лик који изражава свој унутрашњу борбу