петак, 26. септембар 2014.

Врсте речи - Катарина ПетровићВрсте речи

*Наброј врсте речи које смо до сада учили!
Променљиве врсте речи-именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи.
Непроменљиве врсте речи-предлози, прилози, везници, узвици и речце.
*Заокружи тачан одговор на постављено питање: Шта су именице?
А)Именице су речи  које описују бића, предмете и појаве.
Б)Именице су речи које су увек у једнини, мушког рода.
*Споји дату врсту речи са оним шта описује:
Глаголи                                                         Речи које стоје уз именицу и ближе је описују.
Придеви                                                     Речи које означавају радњу, стање и збивање.
*Избаци уљеза и објасни зашто си га избацио:
Именица, заменица, број, субјекат. Субјекат је служба речи, а све остало је врста речи.
*Попуни табелу.
      
         Именица                                       Род                                              Број    
         Столица                                       Женски                                      Једнина
          Цвеће                                          Средњи                                     Једнина                                

**Повежи, али пази може бити уљеза!!!
Збирне именице                    Ја, ти, он, она, ми, ви, они, оне.
Градивни придеви               Увек су у једнини.
Личне заменице                  Морају бити у мушком роду, као на пример стаклени прозор.
**Наведи све врсте именица и заменица!
Именице-заједничке, властите, збирне, градивне и апстрактне.
Заменице-именичке и придевске.
               
                                                                                                                                                              
-личне                                                                                  -присвојне
-личне заменице за свако лице                                         -показне
-упитно-односне                                                                 -упитно-односне
-одричне                                                                              -одричне
-опште                                                                                  -опште
-неодређене                                                                          -неодређене
-остале                                                                                  -остале
**За сваку непроменљиву реч наведи по један пример.
Везници- И
Узвици- ХЕЈ
Прилози- СКОРО
Предлози- СА
Речце- ЛИ
**Споји врсту речи са њеном службом, али прво добро размисли!
Марко иде у......                                                                 Сублекат
Данас сам учила.......                                                         Атрибут
Видео сам малу, црвену лопту на........                       Прилошка одредба
Он ју је видео...........                                                          Предикат
**Коју службу  у реченици могу имати речце?
Речце не могу имати службу осим  ако не стоје уз неку другу реч.
**Заокружи тачне одговоре и образложи зашто си их заокружио:
А)Именске речи су именице, придеви, глаголи, заменице, прилози и речце.
Б)Глаголи имају свој род и број.
В)Бројеви могу бити редни, основни и збирни.
Г)Глаголи могу имати службу предиката и прилошке одредбе.
**У датом тексту подвуци непроменљиве речи.
Са улице су се видела три мала прозора, два један крај другог, скоро на средини зида, и један по страни, ближе улазним вратим, сваки састављен из два дела:доњег, већег који се отвара и горњег, мањег.
**Допуни:
Властите именице се увек пишу великим словом. Заједничке именице су на пример столица, цвет, мајка, јаје. Збирне именице су увек у једнини. Апстрактне именице се другачије називају и мисаоне. Градивне именице казују од чега је нешто.
**Попуни табелу:


              РЕЧ                            ПРЕЦИЗНО         БРОЈ/ВИД                        РОД
                                               ОДРЕЂЕНА
                                                     ВРСТА
          МАРКО                Властита именица            Једнина                   Мушки
          МАЛИ                    Описни придев               Једнина                   Мушки
            ОНА                      Лична заменица             Једнина                   Женски
   ОЧЕШЉАО САМ СЕГлагол у перфекту         Свршени                   Повратни                     
**Наведи пет повратних глагола!
Чешљати се, купати се, гледати се, облачити се, обувати се.
**Избаци уљеза:
Дрвеће, цветови, столица, цвеће, професор.
***Прочитај следећу реченицу и одговори на захтеве испод ње!
Мој брат се, као и ја, радује петку јер је сутрадан субота.
А)Подвуци именице у датој реченици.
Б)У реченици запажамо две заменице.Једна придевска, то је мој, и једна именичка, ја.
В)Која реч је у генитиву? Заокружи је!
Г)У реченици је употребљен само један глагол, а то је радовати се.
Д)Подвуци карактеристике које се односе на глагол РАДОВАТИ СЕ:


    Повратни, прелазни, у перфекту, у презенту, свршеног вида, несвршеног вида.           

***У укрштеницу упиши задате граматичке категорије и обрати пажњу шта ћеш добити као коначно решење и објасни га!
                                 КОНАЧНО
                               1.       Р             О          Д
     2.      В          Р            Е            М           Е 
      3.     Л           И           Ч            Н           Е
      4.     Л          И            Ц            Е
Н           О          Ш          Е             Н    
1.Граматичка категорија која има три вредности: мушки, женски и средњи.                  2.Презент не спада у глаголски начин, већ у глаголско....
3.Заменице као што су:ја, ти, он.....спадају у врсту заменица које називамо....
4.Глаголи имају време, род, број и....
5.Наставак за трпни глаголски придев за треће лице једнине мушког рода је –ен, наведи неки пример и упиши га у укрштеницу.
Речце су непроменљиве врсте речи, као на пример речца ли, речца не и тако даље.
***Наведи све врсте глаголског вида и по два примера за сваког од њих.
Прелазни-читати књигу, гледати телевизју.
Непрелазни-спавати, ићи.
Повратни
-прави повратни-купати се, умивати се.
-неправи повратни-веселити се, смрзнути се.
-узајамно повратни-руковати се, свађати се.
***Заокружи тачне одговоре!
А)Све осим збирних именица су увек у једнини.
Б)Постоје двовидски глаголи, као на пример читати.
В)Све непроменљиве речи не могу имати значење и службу осим ако не стоје уз неку променљиву.
Г)Именске речи имају граматички род, граматички број и падеж.
Д)Укупно има десет врста речи у српском  језику.
***На коју реч се мисли у датој реченици? Значење ове речи је место, време,  узрок и начин, а служба јој је прилошка одредба.
У датој реченици се мисли на прилоге. 
                                                                                          Катарина Петровић VII-2

четвртак, 18. септембар 2014.

Врсте речи - Јован СвиларВрсте речи

*1. Заокружи слово испред тачног одговора:
Како по реду иде поређење придева (компарација):
а) компаратив, позитив, суперлатив
б) позитив, компаратив, суперлатив
в) позитив, сепрлатив, компаратив
Тачан одговор је под б).
**2. Повежи подврсте именица са одговарајућим примером:
властите                                дугмад
заједничке                             младост
збирне                                               Немачка
градивне                               дете
апстрактне                            со
Тачни одговори:
властите – Немачка
заједничка – дете
збирне            - дугмад
градивне – со
апстрактне - младост
**3. Подвуци заменице у следећој реченици:
Нико неће знати ништа о ономе што смо урадили, а ако неко сазна, рећи ћемо да ми нисмо ништа урадили.
Тачни одоговри: нико, ништа, неко, ми
**4. Одреди подврсту следећих придева:
Очев, летњи, неваспитан, леви, стаклен, дневни
Тачни одговори: очев – присвојни
                             летњи, дневни - временски
                             неваспитан – описни
                            леви – месни
**5. Избаци уљеза:
радио, јео, дошли, купљен, носила
Тачан одговор: купљен
***6. Одреди да ли је питање тачно (+) или нетачно (-)

                   (+)
                    (-)
Постоји глаголски падеж

                     -
Двоје је редни број
         
                     -
Добар, бољи, најбољи је неправилна компарација придева
                   +

Себе је нелична заменица

                    -
Петак је бројна именица
                   +


*7. Одреди род и број следећих именица:

дрвеће
Србија
дете
колачи
род
средњи
женски
средњи
мушки
број
једнина
једнина
једнина
множина*8. У следећим придевима, подвуци описне придеве:
смешан, стајклен, руски, леп, зао, дневни, јужни
Тачни одговори: смешан, леп, зао
**9. Заокружи слово испред тачног одговора
Пронађи исправан облик глагола:
а) Доћићемо за недељу дана.
б) Јави ћемо свима.
В) Доћи ћу са Урошем и Јездом.
*10. Споји бројеве са његовим подврстама:
други                                     редни
обоје                                      основни
петоро                                               збирни
четрдесет (и) девет
Тачни одговори:
други – редни
обоје, петоро – збирни
четрдесет (и) девет – основни
                                                                                              Јован Свилар VII-2