субота, 01. фебруар 2014.

О пореклу - Ивана Станковић                      ,, О пореклу 

- општа књижевност
1 Наброј ми врсте лирских песама:
(Описне, родољубиве, мисаоне, љубавне, елегичне....)
2. Шта су родољубиве песме?
То су песме које певају о домовини.
     3. Које стилске фигуре знаш?
( поређење, хипербола, епитет, персонификација...)
     4. Какве песничке слике могу бити?
(Песничке слике могу бити визуелне, тактилне и аудитивне.)
-  Питања у вези ове песме
1.    Ко је писац ове песме?
( Десанка Максимовић )
2.    Наведи још неко дело од Десанке Максимовић:
(,,Покошена ливада“)
3.    Одреди род и врсту песме:
род: лирика
врста: родољубива
4.Шта је тема ова песме? ( заокружи тачан одговор)
а) о љубави и срећи
б) о пореклу Немањића и српског народа
в) о машти

5. Мотив у овој песми је : ( заокружи тачан одговор)
а) понос према свом пореклу
б) туга
в) машта
6.О коме пише Десанка Максимовић?
 О цару Душану.
7.Шта јасно истиче цар Душан у песми?
 Истиче да зна ко је и да зна своје пријатеље и непријатеље.
8.Шта је остављено српском народу?
Остављене су задужбине, законици, књиге, летописи.
9.Које задужбине се помињу у песми и које још знаш које су саграђене од породице Немаљића?
Студеница, Милешево, а знам Хиландар, Жича, Грачаница, Сопоћани, Дечани.
10. Шта сазнајемо о породици Немањић из ове песме?
Сазнајемо дa имају велику моћ и власт.
11. Које особине су красиле његове претке?
Красиле су: племенитост, оданост, пожртвованост, и били су моћне војсковође.
12. Одреди песничке слике:
      1) Задужбине
      2) Снага и моћ вере
      3) Непријатељи његове породице
      4) Понос својих предака
13.Шта жели писац да каже следећим стиховима?
,,Ја знам ко сам
и по мржњи бесомучној
којом ме злопакосни гоне одвајкада,
знам по томе колико сам Угру
пред очима црн
и по томе колики трн
у сан Византијски моја моћ забада.
(Опис непријатеља и моћ породице која смета непријатељима)
,, Ја имам
светитеља за оца и деда,
имам светитеља за кума,
и на небесима
и све Сухој планини од громада
преко Ситнице до Раса и Хума
моја лоза влада’’
( Описује снагу и моћ вере која се пружа свуда где владају Немањићи)
14. Која је порука ове песме:
- упознавање моћи лозе Немањића.
15. Са којом песмом можемо да упоредимо ову песму?
Женидба Душанова.

- Питања у вези са стилом песме
1.Које најчешће стилске фигуре примећујеш?
Хипербола, епитет, поређење.
2.Наведи стилске фигуре и њихове функције:
,, од громада“ – хиперболом наглашавамо величину планине.
,, благородност’’ епитетом наглашавамо племенитост својих предака.
3. Који је стил заступљен у песми?
Архаичан.
4. Нађи пар примера таквог стила у песми:
-одвојкада(одувек)
-бесомучна(жестока)
-благородност(племенитост)
- Питања у вези са формом
1. Колико строфа има ова песма?
 Има 4 строфе.
2. Колико има стихове свака строфа?
Прве три имају 7, а четврта има 8.
3.Ова песма написана је у:
а) осмерац
б) катрен
4. У ком лицу приповедања је написана песма?
У 1.лицу.