уторак, 18. новембар 2014.

Питања за непроменљиве врсте речи, Павле Бићанин


*1. Шта су прилози?


Одговор: Прилози су речи које стоје уз глагол.*2. Шта су предлози?


Одговор: Предлози стоје уз именицу.*3. Шта су речце?


Одговор: Речце су кратке непроменљиве речи.*4. Шта су узвици?


Одговор: Узвици су кратке речи кад узвикнемо нешто.*5. Шта су везници?


Одговор: Везници су непроменљиве врсте речи које везују делове реченице.**6. Наведи врсте речца:


Одговор: Модалне, показне, упитне, повратна, заповедне...**7. Наведи врсте прилога:


Одговор: Прилози за количину, за кретање, за правац, за смер, за узрок...**8. Наброј врсте узвика:

Одговор: Узвици за изражавање осећања, за дозивање и терање, за подражавање разних звукова.


**9. Врсте предлога су:


Одговор: За место, где се шта налази.**10. Наброј врсте код везника:


Одговор: Напоредни и зависни.***11. Наведи примере код речца где се речце одвајају запетама:


Одговор: Он је, додуше, добро обавештен.
Чули сте, наравно, за овај филм.***12. Како се зове посебна врста узвика?


Одговор: Зову се они који подражавају оглашавање животиња.***13. Како су настајали неки прилози?


Одговор: Неки прилози су настајали додавањем на неку именицу неки наставак.


*14.  Заокружи тачне тврдње о речцама:
А) Речце су месне
Б) Речце могу бити модалне
В) Речце могу бити опште
Г) Речце везују делове реченице


Одговор: Б) и В)***15. Да ли су ови предлози тачно написани?
камо ли
некмо ли


Одговор: То је нетачно пише се камоли и некмоли то јест заједно се пише.**16. Допуни:
А)             речце су (можда, вероватно, ваљда, нипошто...)
Б)            су (их, ох, уф, ух, оџо, хм...)


Одговор: А) Модалне речце Б) Узвици који изражавају осећања


***17. Да ли је исправно написано ово коришћење речце?
Иако сам уморан, доћи ћу код тебе.


Одговор: Исправно је.**18. Какви још прилози постоје?


Одговор: Постоје заменички прилози.**19. Наведи још једну врсту везника:


Одговор: Зависни везници.*20. Ко од непроменљивих речи има степен поређења?

Одговор: Прилози.


**21. Наведи пример за напоредни везник:


Одговор: Искључи компјутер и узми књигу.**22. Наведи примере за зависни везник:


Одговор: Ништа не чита,  јер га компјутер окупира.*23. Шта се исказује предлогом РАДИ?


Одговор: Исказује се циљ или намера.*24. Како се деле заменички прилози?


Одговор: Деле се као прилози и као заменице.


**25. По чему се узвици разликују од осталих врста речи?

Одговор: Разликују се по томе што за узвике не важе акцентска правила, могу садржати необичну комбинацију гласова, сами имају вредност читаве реченице.


Питања за врсте речи, Павле Бићанин

Питања за врсте речи

* 1. Колико има врста речи?


Одговор: 10* 2. Наведи врсте именица:


Одговор: Властите, заједничке, збирне, градивне, апстрактне...            * 3. Уз шта стоје прилози?


Одговор: Прилози стоје уз глаголе.* 4. Избаци уљеза:

именица, заменица, придев, речца, глагол

Одговор: речца


** 5. Подвуци тачна тврђења:

А) Глагол је непроменљива реч
Б) Речца стоји уз именицу и описује је
В) Прилог је променљива реч
Г) Заменице замењују именице


Одговор: А) и Г)


* 6. Уз шта стоје предлози?

Одговор: Уз именицу


** 7. Шта значи да је врста речи променљива?
Одговор: Значи да је можемо мењати по падежима.


*** 8. Које су граматичке категорије свих именских речи?


Одговор: Граматичке категорије свих именских речи су: род, број и падеж.* 9. Повежи стрелицама:

 
именица                                 ПРОМЕНЉИВЕ
речца                     
придев                                    НЕПРОМЕНЉИВЕ
прилог

Одговор: Именица и придев променљиве, речца и прилог непроменљиве.


** 10. Речи са деклинацијом су: (Одреди)


Одговор: Именице, заменице, придеви и бројеви.* 11. Наброј врсте придева:


Одговор: Описни, присвојни, градивни, месни, временски.            * 12. Шта су именице?


Одговор: Именице су речи које именују бића, предмете и појаве.
* 13. Одреди врсте прилога:


Одговор: Прилози за време, место, количину, правац, кретање...


* 14. Наведи све врсте заменица:


Одговор: Заменице могу бити именичке и придевске. Подврсте су личне и неличне, придевске, показне, присвојне, повратне одричне, опште, упитно односне...** 15.  Шта је важно код променљивих врста речи?


Одговор: Имају род, број, једнину и множину.


            * 16. Одреди род и број следећих именица:

стабло-
куће-
овца-
баре-


Одговор: Стабло-једнина, средњи род, куће-множина, средњи род, овца-једнина, женски род, баре-множина, женски род.


*** 17. Како одредити множину именица писма, јакне...


Одговор: Њихов род одредимо тако што их пребацимо у основни облик и онда им одредимо род тј. Пребацимо их у једнину.


** 18. Како се зову именице које имају само множину?


Одговор: Плуралиа-тантум


*** 19.  Да ли збирне именице имају множину?


Одговор: Збирне именице имају само једнину.*** 20. Како да разликујемо заједничке именице у множини од збирних именица?


Одговор: На пример именица цвеће овако гласи: множина је цветови а збирна именица је цвеће а разлика је у томе што збирна именица означава до броја пет, а множина те именице можзе да означава више од броја пет.

понедељак, 03. новембар 2014.

Непроменљиве речи - Лазар Радисављевић

                        Питања непроменљивих врста речи

1.      Колико има непроменљивих врста речи :
А) 5
Б) 6
В) 7

          Одговор : А) 5 .

2.      Које су то непроменљливе врсте речи ?
_____________ , ____________ , ______________ , ____________ ,   ______________ .

Одговор : Прилози , предлози , везници , речце , узвици .

3.      Стави  +  у табелу ако је тачно :
 
Одговор :

4.      Избаци уљеза :
Леп
Ој
Да ли
Данас
Веома
И

Одговор : леп .

5.      Предлози су :
А) непроменљиве помоћне речи које стоје испред падежних облика .
Б) непроменљиве речи које стоје испред заменица .

Одговор : А) непроменљиве помоћне речи које стоје испред падежних облика .


6.      Одреди да ли су непроменљиве речи ? Ако јесту одреди им врсту . нпр ( прилог , предлог , везник .... )

Ја -
сам -
трчао -
најбрже -  
колико -
су -
ме -
ноге -
носиле. -

      Одговор :
                       Ја – Лична заменица
     сам - Предлог
     трчао - Глагол
       најбрже - Прилог 
       колико - Прилог
            су - Везник
                 ме - Заменица
                        ноге - Именица
                       носиле. – Глагол .


7.      Прилози су речи :
А) које одређују глаголску радњу за место , време , начин ...
Б) које стоје уз глаголе .

Одговор : А) које одређују глаголску радњу за место време , начин ...

8.      Речце се деле на :
А) упитне
Б) показне

Одговор : А) и Б) .

9.      Повежи :
ПРИЛОЗИ                             овде , онде , лево , десно ...
ПРЕДЛОЗИ                           и , па , али , док ...
УЗВИЦИ                                да ли , ала ...
РЕЧЦЕ                                   јао , о , ој ...
ВЕЗНИЦИ                             под , код , у , на ...

Одговор :
ПРИЛОЗИ                                овде , онде , лево , десно ...
ПРЕДЛОЗИ                              под , код , у , на ...
УЗВИЦИ                                 јао , о , ој ...
РЕЧЦЕ                                     да ли , ала ...

ВЕЗНИЦИ                              и , па , али , док ...

10.  Подвуци предлоге и прилоге у реченици :
Код мене ће у суботу бити пиџама журка.

Одговор : Код , у , суботу .

11.  Подвуци узвике и везнике у реченици :
Јао данас пита на часу хемије .

Одговор : Јао , на .

12.  Компарацију још могу имати и :
А) Прилози
Б) Речце
В) Предлози
                        Одговор : А) Прилози .  
13.  Глаголске радње код прилога се деле :
_____________ , _________________ , ______________ , ____________ ,
____________ .

Одговор : Место , време , количину , начин и узрок .

14.  Речце се деле на :
_______________ , _________________ , ______________ , ______________ ,
______________  , _________________ , ______________ , ____________ ,
________________ , ________________ , ______________ .

           Одговор :
потврдне и одричне: потврдна речца да и одрична речца не;
упитне: ли, да ли, зар;
узвичне: ала;
закључне: дакле;
искључне: само, једино;
показне: ево, ето, ено;
речце за истицање личног става (модалне речце): сигурно, наравно, зацело, дакако, вероватно, ваљда, можда, нипошто, уистину, заиста, збиља;
речце за посебно истицање: управо, баш, бар;
речце за истицање супротности: међутим, пак.15.  Набројати три прилога :
____________ , __________ , ____________ .

Одговор : Данас , Јуче , Лево .

16.  Набројати две речце :
___________ , _________ .

Одговор : Да ли , ала .

17.  Избаци уљеза :
Да ли
И
Онда
Јао
Под
Паметан

Одговор : Паметан .

18.  Подвуци непроменљиве врсте речи у датом тексту :
Да ли ћемо на часу хемије учити како требамо радити експеримент ?
То ћемо радити прекосутра. А сутра ћемо имати контролни из физике.

Одговор : Да ли , на , прекосутра , сутра .

19.  У потврдну речцу спада :
А) да
Б) не

Одговор : А) да .

20.  У показне речце спадају :
А) управо , баш , бар .
Б) ево , ето , ено .

Одговор : Б) ево , ето , ено.

21.   Допунни реченицу :
 Речце су непроменљиве врсте речи
 ______________________________ .

Одговор : којима се изражава став говорног лица .

22.  Допуни реченицу :

 Везници су непроменљиве речи  _____________________________________________ .

Одговор :  које служе за означавање везе међу појединим речима у реченици, као и међу реченицама .

23.  Избаци уљеза :
Данас , сутра , прекосутра , лево .
Одговор : лево .

24.  Временски прилози су :
А) Данас , сутра , прекосутра ...
Б) Онда , онде , лево , десно ...

Одговор : А) Данас , сутра , прекосутра ...

25.  Допуни реченицу :
Узвици су_________________________________ .

Одговор : скуп гласова који чине групу гласова .


 Лазар Радисављевић 7/2